Mirosław Majka

Pracą misjonarza niejednokrotnie interesują się służby specjalne. Przekonał się o tym ks. Piotr Buk, który oskarżony o szpiegostwo 24 lata temu musiał opuścić Ukrainę. Pochodzący z Kraczkowej duchowny, obecnie jest proboszczem jednej z parafii w Sanoku.

W ostatniej Zamkolandii rozmawialiśmy o Narodowym Święcie Niepodległości. W tym roku świętujemy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Małgorzata Iwanicka rozmawiałam o tym z harcerzami z 100. Rzeszowskiej Drużyny Harcerzy.

Bardzo pięknie, o tym jak właśnie harcerze włączyli się do walki o niepodległość Polski, opowiadała harcmistrz Małgorzata Jarosińska.

W Zamkolandii nie zabrakło rozmów przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr 21 w Rzeszowie o tym jak obchodzą Święto Niepodległości.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami akcji charytatywnej (zwanej dalej także Akcją) są:
  1. Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 , dalej zwana "Radiem Rzeszów";
  2. Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie, ul. Grodzka 45a, 38-400 Krosno wpisane do rejestru podmiotów leczniczych pod główną księgą10489, NIP: 6842310862
   zwane dalej "Hospicjum", zwani dalej łącznie Organizatorami.
 2. Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego "Regulaminem") jest strona internetowa Polskiego Radia Rzeszów "www.radio.rzeszow.pl"

§ 2 Cel i przedmiot akcji

 1. Celem Akcji jest zebranie wśród słuchaczy Polskiego Radia kwoty pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc Hospicjum w Krośnie. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przekazane bezpośrednio na dedykowane Akcji konto bankowe "Hospicjum":
  Bank PKO BP 22 1020 2964 0000 6502 0038 8389
  ul. Grodzka 45a
  38-400 Krosno
 2. Akcja prowadzona będzie w formie licytacji przedmiotów pozyskanych od darczyńców, prowadzonej w dniu 15 listopada 2019 r. w godz. 10.00 - 11.00 na żywo na antenie Polskiego Radia Rzeszów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 3 Przedmiot przeznaczone na Akcję

 1. Przedmiotem przeznaczonym na organizowaną w ramach Akcji licytację są:
  • Koszulka Michała Kubiaka z autografem
  • Ikona - Chrystus Pantokrator
  • Współczesna ikona wzorowana na XVI-wiecznych ikonach przedstawiających Chrystusa Nauczyciela. Pochodzi z Pracowni Ikon Jadwigi Denisiuk VERAIKON z Cisnej. Podarowana na aukcję przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
  • Obraz Magdaleny Wyżykowskiej - "Herbaciane róże w wazonie", o wymiarach - 50x60 cm.
  • Tomik poezji z autografem ks. bpa Józefa Zawitkowskiego
  • Voucher na prezent jubilerski firmy "APART"
  • Voucher na wycieczkę jednodniową do Lwowa dla 2 osób do realizacji w 2020 roku.
  • Dwa bilety na mecz międzynarodowy reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska - Słowenia, Eliminacje Euro 2020 - 19.11.2019 godz. 2045
 2. Zdjęcia i opisy Przedmiotów będą zamieszczone na stronie "www.radio.rzeszow.pl".
 3. "Hospicjum" oświadcza, że jest właścicielem przedmiotów opisanych w § 3 pkt 1, które są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 4. Radio będąc pośrednikiem w przedmiotowej licytacji, nie odpowiada za stan przedmiotów opisanych w punkcie wyżej, a także nie odpowiada za żadne zobowiązania powstałe w wyniku przedmiotowej licytacji, powstałe pomiędzy Hospicjum a uczestnikami licytacji opisanymi w § 4.

§ 4 Uczestnicy licytacji

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym "Uczestnikiem") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie danych osobowych - imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nazwy oraz siedziby, w momencie przystąpienia do licytacji.

§ 5 Przebieg Akcji

 1. Akcja będzie prowadzona w formie licytacji przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w 15 listopada 2019 r., na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A., w następujących godzinach 9:00 - 11:00.
 2. Oferty Uczestników zawierające konkretne kwoty pieniężne oferowane za poszczególne Przedmioty będzie można składać w czasie trwania audycji na antenie.
 3. Uczestnicy będą mogli licytować Przedmioty drogą telefoniczną, składając swoje oferty pod nr telefonu: 17 222 22 22 oraz 17 86 20000
 4. Składając swoje oferty, Uczestnik będzie zobowiązany do podania za każdym razem deklarowanej kwoty, Przedmiotu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy, miasta zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu kontaktowego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
 5. 5. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Akcji będzie jawna dla innych Uczestników. O aktualnym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie podając imię osoby lub nazwę firmy, która daną ofertę złożyła.
 6. Licytację danego Przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę oraz uzyska przybicie prowadzącego licytację.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego licytację dziennikarza, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Polskiego Radia Rzeszów, w momencie zakończenia audycji, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 1, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Akcji na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli dziennikarza prowadzącego licytację na antenie, o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
 8. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą najwyższą kwotę przestaje wiązać po terminie 22 listopada 2019 r.
 9. Hospicjum przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 10. Zwycięzcom licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 11. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych ofert w stosunku do tego samego Przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
 12. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty, na którą uzyskał przybicie w terminie do 20 listopada 2019 r., na konto bankowe Hospicjum dedykowane Akcji wskazane w § 6 ust. 1 regulaminu.
 13. W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej kwoty przez Uczestnika, który wygrał licytację w terminie, o którym mowa w ust. 12 i nie skorzystania przez Hospicjum z prawa wskazanego w ust. 9, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
 14. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 13, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 8, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w licytacji danego Przedmiotu.
 15. Imię i miasto zamieszkania lub w wypadku osoby prawnej, nazwa i siedziba Uczestnika danej licytacji, na rzecz którego nastąpiło przybicie może zostać podane przez Organizatorów do wiadomości publicznej za pośrednictwem anteny Polskiego Radia Rzeszów lub stron internetowych Organizatorów.

§ 6 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

 1. Uczestnicy, na rzecz których nastąpiły przebicia w poszczególnych licytacjach zobowiązani są do wpłacenia zaoferowanej kwoty do 21 listopada 2019 r., na wskazany dedykowany Akcji rachunek bankowy Hospicjum w Banku trzeba wskazać numer konta i bank.
 2. W tytule przelewu należy wpisać "Akcja Charytatywna Polskiego Radia".
 3. Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi w terminie do 30 listopada 2019 r.
 4. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu zostaną ustalone z przedstawicielem Hospicjum. Osoba do kontaktu: Dyrektor Marek Zarzyczny tel 695 930 784

§ 7 Przetwarzanie danych

 1. Poprzez przystąpienie do Akcji, Uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Akcją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego Przedmiotu.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Polskie Radio Rzeszów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji.
 5. Każdy Uczestnik Akcji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2016.922 z późn. zm.).
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu licytacji mogą być kierowane do powołanej przez Organizatorów Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio Rzeszów S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatorów. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
 4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Polskiego Radia.

"Zamkolandia" gościła w Szkole Podstawowej nr 2 w Rzeszowie podczas dnia gier planszowych. Przybyło ponad 200 miłośników takiej rozrywki. Naszemu prowadzącemu opowiedzieli o tym, dlaczego uwielbiają grać i to tak bardzo, że planszówki wygrywają z telewizorem i tabletem.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie to jedyne takie miejsce w Polsce. W tym roku  świętuje 10-lecie powstania. W tym czasie zbiory zostały wzbogacone, m.in. o pokój Misia Uszatka odwzorowany z filmu z mebelkami a nawet portretem misia  z dzieciństwa a także o rękopisy Jacka i Agatki  i Reksia.

W muzeum są także przedmioty codziennego użytku ozdobione wizerunkami  lubianych bajkowych postaci, a w sali projekcyjnej wyświetlane są najstarsze polskie dobranocki.

Z Katarzyną Lubas rozmawiają Maria Kornaga i Adam Głaczyński

W dzisiejszym Tu i teraz z pomocą dietetyczki - Beaty Świstary, sprawdzimy jaka powinna być ta optymalna, jesienna dieta. Co powinniśmy jeść, a czego się raczej wyrzekać?

Strona 1 z 193

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj