Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ).

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości konkursu.
 2. Konkurs adresowany jest dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§ 3
Termin Konkursu

 1. Konkurs realizowany jest w audycji Tu i Teraz w godz. 9.00 - 12.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów od 11.12.2017 r. do 22.12. 02017 r., w dniach od poniedziałku do piątku.
 2. Ogłoszenie wyników odbywa się na bieżąco w każdym dniu realizacji konkursu.

§ 4
Cele Konkursów

 1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie Radiowym.

§ 5
Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród.

 1. Konkurs realizowany jest w audycji Polskiego Radia Rzeszów pt. "Tu i Teraz" w dniach od 11.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
  Konkurs polega na zatelefonowaniu na numer podany przez prowadzącego konkurs w trakcie jego trwania na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. i udzieleniu na antenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§ 7
Nagrody i odbiór nagród

 1. Nagrodą dnia jest zestaw przygotowany przez organizatora Konkursu.
 2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
  Każdy zwycięzca konkursu w dniach 11 grudnia - 21 grudnia nie może uczestniczyć w ponownie w tym samym konkursie w wyżej wymienionych dnia.
 3. Wyżej opisany zakaz nie dotyczy konkursu odbywającego się w dniu 22 grudnia 2017.
 4. W przypadku naruszenia par. 7 pkt. 2. niniejszego regulaminu, nagroda określona w pkt. 1. Nie zostanie przyznana.
 5. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł jej odbiór  jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.
  W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Organizator może przyznać nagrodę osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
 6. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).
 5. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym regulaminie jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A., które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj