REGULAMIN głosowania SMS na Laureata nagrody publiczności w XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH "ROCKOWA NOC" Rzeszów 2018 organizowanego przez Polskie Radio Rzeszów - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem głosowania jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna (w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3,
  35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony w wysokości 693.100,00 zł tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".
 2. Celem głosowania jest wyłonienie Laureata Nagrody Publiczności XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH "ROCKOWA NOC" Rzeszów 2018.
 3. Informacja o zespołach biorących udział w konkursie na które można oddawać głosy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora czyli www.radio.rzeszow.pl.
 4. Głosowanie SMS będzie prowadzone od dnia 14.09.2018 r. od godz. 20:00 do dnia 22.09.2018 r. do godz. 18:15, jednak głosowanie nie może zostać zamknięte przed zakończeniem prezentacji ostatniego zespołu. Głosy otrzymane po zamknięciu głosowania, tzn. od 18:15:01 lub po wykonaniu ostatniego utworu, jeżeli nastąpiło po godzinie 18:15:01, nie będą brane pod uwagę w obliczaniu jego wyniku.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 września ok. godz. 20.15 podczas XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH "ROCKOWA NOC" w Rzeszowie.
 6. W Głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które winny posiadać oświadczenie opiekunów prawnych wyrażających zgodę na ich udziału w głosowaniu, do okazania na każde żądanie Organizatora.

§ 2
Warunki udziału w głosowaniu SMS

 1. Aby wziąć udział w Głosowaniu, należy wysłać wiadomość tekstową SMS o treści: rockowanoc kropka nazwę zespołu, na który chce się oddać głos. SMS należy wysyłać pod numer 71601 wpisując: rockowanoc.nazwazespolu. SMS-y należy wysyłać w terminie określonym w par.1 ust. 4. Informacja o zespołach będzie podawana na stronie Organizatora: www.radio.rzeszow.pl
 2. Poprawna treść wiadomości SMS powinna zawierać wyłącznie nazwę Festiwalu, czyli rockowanoc oraz nazwę zespołu na który głosujący oddaje głos. W treści wiadomości SMS nie są dozwolone żadne inne znaki.
 3. Koszt wysłania jednego SMS pod numer 71601 wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Głosujący mogą wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS. Każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 71601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto.
 4. W przypadku wysłania SMS spoza terenu Polski, operator sieci GSM może naliczyć dodatkową opłatę roamingową, zgodnie z taryfą danego operatora. Opłata taka nie wchodzi w skład kosztu SMS wykorzystywanego w Konkursie.
 5. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi niniejszego Regulaminu, wymienione w ust. 1 i 2 § 2 niniejszego Regulaminu, z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddania głosu i podziękowaniem za udział w głosowaniu.
 6. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów niniejszego Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów w Głosowaniu.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj