I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki konkursu pn. "ODA DO JAKOŚCI", emitowanego na antenie Polskie Radio Rzeszów w dniach 04.09 - 08.09.2017 r., zwanego dalej "Konkursem", którego organizatorem jest POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W RZESZOWIE - Radio Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-032) przy ul. Zamkowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000144370, NIP 8130014447, REGON 690271718, zwana dalej "Radio Rzeszów".
 2. Regulamin Konkursu, jest dostępny w siedzibie Radia Rzeszów w Rzeszowie (35-032) przy ul. Zamkowej 3 i na stronie internetowej http://www.radio.rzeszow.pl
 3. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy słuchaczy o systemie gwarantowanej jakości żywności QAFP, zwanym dalej "Systemem QAFP", certyfikowanym hodowcy jak również o produktach certyfikowanych na jego podstawie.
 4. Konkurs zawiera pytania dotyczące wiedzy: o Systemie QAFP; produktach certyfikowanych objętych kampanią, czyli o kiełbasie krakowskiej suchej, podwawelskiej ekstra oraz żywieckiej; certyfikowanych hodowlach i hodowcach, a także cechach charakteryzujących wyroby wędliniarskie QAFP, łącznie zwane dalej "Przedmiotem Konkursu".
 5. Nagrody przyznawane w konkursie są finansowane z "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej "Linia Produktów z Łukowa - Gwarancją jakości QAFP".
 6. Konkurs finansowany jest z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach kampanii - informacyjno-promocyjnej "Linia Produktów z Łukowa - Gwarancją Jakości QAFP. Więcej informacji na www.odadojakości.pl.
 7. Słuchacze Radia Rzeszów mogą czerpać informacje o Systemie QAFP, certyfikowanym hodowcy, certyfikowanych produktach oraz potrawach, jakie z tych produktów można przygotować, w szczególności ze strony www.odadojakości.pl bądź np. z rozmowy prowadzonej podczas ekskluzywnego bloku reklamowego, emitowanej przez Polskie Radio Rzeszów pierwszego dnia trwania Konkursu.

II. Komisja

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w przypadku powstałych wątpliwości, rozstrzyga je powołana przez Radio Rzeszów dwuosobowa Komisja. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. W skład Komisji wchodzą: wydawca danego programu, w ramach którego emitowane było konkretne Wejście konkursowe oraz Redaktor je prowadzący - dane osób wchodzących w skład Komisji są dostępne w siedzibie Radia Rzeszów, jak również mogą zostać wskazane osobom zainteresowanym telefonicznie pod nr 17 87 50 219

III. Zasady konkursu i dane osobowe

 1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie może być ograniczone technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przystępującego słuchacza na podanie do publicznej wiadomości jego danych personalnych i miejscowości, chyba, że w tym samym momencie słuchacz złoży zastrzeżenie przeciwne.
 3. Radio Rzeszów oświadcza, że podane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13.06.2016 r., Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) jedynie w celach związanych z realizacją Konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, a także te określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Rzeszów, Fundatorów wymienionych w pkt. I.5, UPEMI jako administratora Systemu QAFP, Agencji Rynku Rolnego, podmiotów zatrudnionych przy realizacji kampanii informacyjno- promocyjnej "Linia Produktów z Łukowa - Gwarancją Jakości QAFP", podmioty gospodarcze współpracujące z nimi, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 6. Konkurs odbywa się dwa razy dziennie na antenie Radia Rzeszów w okresie wskazanym w pkt. I.1 regulaminu, co jest zwane "Wejściem konkursowym". Łącznie, w tym okresie, odbędzie się 10 Wejść konkursowych.
 7. Każdego dnia w okresie wskazanym w pkt. I.1 regulaminu, Radio Rzeszów emituje na swojej antenie 5 zapowiedzi konkursowych, a także informację kiedy przeprowadzone będą poszczególne Wejścia Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w czasie trwania wcześniej zapowiedzianego Wejścia Konkursowego, dodzwoni się do studia Radia Rzeszów po sygnale wskazanym przez prowadzącego audycję i weźmie udział wg poniższych zasad:
  1. W konkursie uczestniczy dowolna liczba słuchaczy, po minimum 2 w jednym Wejściu konkursowym; liczba uczestników limitowana jest czasem przeznaczonym na Wejście Konkursowe oraz liczbą pytań.
  2. Po emisji Jingle’a zawierającego informację o finansowaniu Konkursu, redaktor prowadzący pierwsze danego dnia Wejście Konkursowe, zwany dalej Redaktorem, na antenie informuje słuchaczy o Konkursie i jego zasadach.
  3. Następnie Redaktor:
   • zadaje (1) pytanie konkursowe z wiedzy o Przedmiocie Konkursu; po otrzymaniu odpowiedzi wyłania Laureata; w przypadku nie w pełni prawidłowej odpowiedzi, może zadać pytanie dodatkowe

   • czeka na kolejne (2) zgłoszenie telefoniczne od słuchaczy
    zadaje kolejne (2) pytanie konkursowe z wiedzy o Przedmiocie Konkursu; po otrzymaniu odpowiedzi wyłania Laureata; w przypadku nie w pełni prawidłowej odpowiedzi, może zadać pytanie dodatkowe

   • czeka na kolejne (3) zgłoszenie telefoniczne od słuchaczy
    zadaje kolejne (3) pytanie konkursowe z wiedzy o Przedmiocie Konkursu; po otrzymaniu odpowiedzi wyłania Laureata; w przypadku nie w pełni prawidłowej odpowiedzi, może zadać pytanie dodatkowe zadaje trzecie pytanie konkursowe na antenie.
  4. W drugim danego dnia Wejściu konkursowym, zadawane są tylko dwa pytania i wyłanianych jest w sumie tylko dwóch Laureatów, według procedury analogicznej jak w powyżej pod lit. c), tiret 1-3.
  5. W puli całego Konkursu znajduje się łącznie 25 różnych pytań podstawowych oraz 5 pytań dodatkowych w czasie trwania całego konkursu. W trakcie trwania Konkursu, Radio Rzeszów wykorzysta wszystkie przekazane jej pytania, podzielone na grupy tematyczne, w taki sposób, że nie będą się powtarzać.
 9. Radio Rzeszów ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęto uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
 10. Niedostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników, w tym prawa do nagrody.
 11. Wszelkie reklamacje uczestników konkursu należy zgłaszać do Radia Rzeszów w formie pisemnej wraz z opisem zastrzeżeń oraz uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 12. Reklamacje rozstrzygane będą przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Radio Rzeszów.

IV. Warunki przyznania nagród

 1. Laureatem Konkursu jest osoba, która jako pierwsza odpowie prawidłowo na pytanie zadane przez Redaktora w trakcie Wejścia konkursowego. W przypadku gdy Redaktor zada pytanie dodatkowe, warunkiem zwycięstwa w danym Wejściu konkursowym, jest udzielenie na nie prawidłowej odpowiedzi.
 2. W ramach zadanego każdego z pytań w danym Wejściu konkursowym może być tylko jeden Laureat. Tak więc dziennie wyłanianych będzie 5 Laureatów, a w trakcie całego okresu trwania Konkursu - 25.
 3. Laureat Konkursu może ponownie zgłosić swój udział w kolejnym Konkursie najwcześniej po upływie 30 dni roboczych od ostatniej wygranej.

V. Nagrody

 1. W dniach 04.09 - 08.09.2017 r., nagrodami w Konkursie pt. "ODA DO JAKOŚCI", emitowanym na antenie Polskiego Radia Rzeszów są zestawy, z których każdy zawiera:
  • fartuch kucharski o wartości 55, 35 brutto
  • torba na zakupy o wartości 15,51 brutto
  • bon przedpłacony, który uprawnia do zakupu towarów na kwotę 50 złotych brutto w sklepach prowadzonych przez Zakłady mięsne "Łmeat-Łuków" S.A.
 2. Każdego dnia trwania Konkursu dla Laureatów przeznaczonych jest 5 zestawów nagród - każdy Laureat otrzymuje 1 zestaw nagród Nagrody te przydzielane są Laureatom po ich każdorazowym wyłonieniu, w trakcie losowania na antenie Radia Rzeszów.
 3. Odbiór nagrody przez Laureata odbywa się osobiście w siedzibie Radia Rzeszów przy ul. Zamkowej 3 w Rzeszowie (35-032). W przypadku niemożności osobistego odbioru nagrody, Laureat zawiadamia o tym fakcie Radio Rzeszów w terminie 3 dni od wygrania Konkursu ze wskazaniem adresu, na który nagroda zostanie mu doręczona drogą pocztową.
 4. Nagrody możliwe są do odbioru w siedzibie Radia Rzeszów od dnia 4 września 2017 r.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności gotówkowy stanowiący równowartość nagród.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata w terminie dwóch tygodni od wskazanej przez Radio Rzeszów daty odbioru bądź też w braku podania prawidłowych danych umożliwiających jej przesyłkę pocztową, nagroda przepada.
 7. Radio Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach telefonicznych z winy uczestników Konkursu lub operatorów sieci telekomunikacyjnych.
 8. Radio Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród konkursowych.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj