REGULAMIN KONKURSU
„Cesarsko Królewski konkurs Radia Biwak ...” organizowanego przez
„Polskie Radio Rzeszów”
– Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie
Spółka Akcyjna

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ).

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości konkursu.
2. Konkurs adresowany jest dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§ 3
Termin Konkursu

1. Konkurs realizowany jest w letniej audycji Polskiego Radia Rzeszów pt. RADIO BIWAK od 26.06.2017 r. do 02.09. 02017 r.
2. Ogłoszenie wyników odbywa się na bieżąco po realizacji kolejnych części zgodnie ze scenariuszem, a ostateczne zakończenie konkursu nastąpi nie później niż 2 września 2017 r.

§ 4
Cele Konkursów

1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym oraz popularyzowanie aktywnego wakacyjnego wypoczynku, prezentacja walorów turystycznych Podkarpacia.

§ 5
Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.

2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród.

1. Konkurs realizowany jest w letniej audycji Polskiego Radia Rzeszów pt. „RADIO BIWAK” w dniach od 26.06.2017 r. do 02.09.2017 r.
Etap pierwszy to eliminacje, etap drugi to rozstrzygnięcie na antenie Polskiego Radia Rzeszów.
2. Etap pierwszy: codziennie po godzinie 12.00 na antenie Polskiego Radia pojawi się pytanie konkursowe, które powtarzane będzie na antenie do godziny 10.00 dnia następnego, zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz podanie uzasadnienia/skojarzenia związanego z daną odpowiedzią. Odpowiedzi należy wysyłać za pomocą sms-a na numer 71601 w treści wpisując BIWAK + odpowiedź + krótkie uzasadnienie /skojarzenia związane z odpowiedzią. Koszt sms-a to 1,23 zł brutto.
3. Etap drugi : spośród wszystkich poprawnie nadesłanych odpowiedzi prowadzący audycję Radio Biwak wybierze poprawną odpowiedź z najciekawszym uzasadnieniem, następnie skontaktuję się z autorem/uczestnikiem konkursu i zada mu pytanie finałowe dotyczące konkretnej, aktualnie emitowanej audycji Radia Biwak . Jeżeli Uczestnik konkursu poprawnie odpowie otrzyma nagrodę dnia. Jeżeli nie odpowie, bądź odpowie niepoprawnie prowadzący kontaktuję się z kolejną osobą. Tak do momentu przyznania nagrody.
4. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie przekazuje wszelkie prawa autorskie treści sms-ów na rzecz Organizatora.

§ 7
Pierwszy Półfinał i Finał konkursu

1. Pierwszy półfinał i finał konkursu odbędzie się 29 lipca 2017 r. w audycji Radio Biwak w godz. 9.00-12.00.
2. Jury konkursowe w dniu 29 lipca spośród wszystkich przysłanych sms-ów wybierze 4 osoby, które przesłały od dnia 26 czerwca do 28 lipca (do godziny 12.00) największą ilość sms-ów ( z jednego numeru telefonu) i automatycznie zakwalifikuje te osoby do gry o nagrodę miesiąca.
3. Wybrane osoby, zostaną podzielone na dwie pary.
Konkurs zostanie przeprowadzony telefonicznie, na żywo, na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Każdemu z uczestników ze startującej pary zostanie zadane jedno pytanie dotyczące audycji Radio Biwak. Do następnego etapu (finału) konkursu awansuje uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku dwóch poprawnych odpowiedzi, lub ich braku konkurs jest kontynuowany do skutku.
4. W finale zmierzą się ze sobą dwie osoby ( zwycięzcy półfinału ) i będą walcząc o nagrodę miesiąca.
Konkurs zostanie przeprowadzony telefonicznie, na żywo, na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Każdemu z uczestników finału zadane zostaną 3 pytania dotyczące audycji Radio Biwak.
Nagrodę zdobędzie uczestnik z większą liczbą poprawnych odpowiedzi. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkurs jest kontynuowany dodatkowym pytaniem do każdego z uczestników, aż do skutku..

§ 8
Drugi Półfinał i Finał konkursu

1. Drugi półfinał i finał konkursu odbędzie się 2 września w audycji Radio Biwak w godz. 9.00-12.00.
2. Jury konkursowe w dniu 2 września spośród wszystkich przysłanych sms-ów wybierze 4 osoby, które przesłały od dnia 29 lipca do 1 września (do godz.12.00) największą ilość sms-ów ( z jednego numeru telefonu) i automatycznie zakwalifikuje te osoby do gry o nagrodę miesiąca.
3. Wybrane osoby, zostaną podzielone na dwie pary.
Konkurs zostanie przeprowadzony telefonicznie, na żywo, na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Każdemu z uczestników ze startującej pary zostanie zadane jedno pytanie dotyczące audycji Radio Biwak. Do następnego etapu (finału) konkursu awansuje uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku dwóch poprawnych odpowiedzi, lub ich braku konkurs jest kontynuowany do skutku.
4. W finale zmierzą się ze sobą dwie osoby ( zwycięzcy półfinału ) i będą walcząc o nagrodę miesiąca.
Konkurs zostanie przeprowadzony telefonicznie, na żywo, na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Każdemu z uczestników finału zadaną zostaną 3 pytanie dotyczące audycji Radio Biwak.
Nagrodę zdobędzie uczestnik z większą liczbą poprawnych odpowiedzi. W przypadku braku rozstrzygnięcia konkurs jest kontynuowany dodatkowym pytaniem do każdego z uczestników, aż do skutku.

§ 9
Nagrody i odbiór nagród

1. Nagrodą dnia jest zestaw biwakowych gadżetów Polskiego Radia Rzeszów.

2. Pierwszą nagrodą miesiąca jest wycieczka „ANTYCZNA PRZYGODA” dla dwóch osób w terminie od 19 sierpnia do 28 sierpnia 2017 roku.
W przypadku gdyby wycieczka nie doszła do skutku ustalony zostanie nowy termin wycieczki na takich samych warunkach co w pierwszym terminie. Program wycieczki dostępny w siedzibie Organizatora.

3.  Drugą nagrodą miesiąca jest wycieczka pn. „WYPRAWA DO MONTENEGRO” dla dwóch osób w terminie 16 września -24 września 2017 roku. W przypadku gdyby wycieczka nie doszła do skutku ustalony zostanie nowy termin wycieczki na takich samych warunkach co w pierwszym terminie. Program wycieczki dostępny w siedzibie Organizatora.

4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.

5. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł jej odbiór  jest   możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.   W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty    powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Organizator może przyznać nagrodę osobie,  która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

6. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad przez Uczestników Konkursu Organizator wykluczy go z dalszego udziału w konkursie.

3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.

4. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).
5. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym regulaminie jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia regionalna w Rzeszowie S.A., które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj