§ 1
Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem audycji "Plebiscyt Kapel Ludowych" jest "Polskie Radio Rzeszów" S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144370, kapitał zakładowy 693.100 zł, NIP 813-00-14-447, zwane dalej Organizatorem.
  2. Głosującym SMS-owo jest każda osoba, która w czasie trwania akcji wyśle wiadomość SMS pod numer 71601 (koszt 1,00 zł. netto + VAT) zawierającą wskazanie jednego wykonawcy, na którego oddawany jest głos.
  3. Wysłanie wiadomości SMS w sposób zgodny z § 1.2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska na antenie „Polskiego Radia Rzeszów" S.A. oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl.
  4. Każdy z Uczestników może głosować dowolną ilość razy.
  5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl.

§ 2
Zasady głosowania

  1. Każdy ze słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów może głosować SMS-owo w audycji "Plebiscyt Kapel Ludowych" poprzez wysłanie SMS-a, zawierającego wskazanie jednego wykonawcy, na którego oddawany jest głos.
  2. Wysłanie wiadomości SMS musi być poprzedzone dodaniem prefiksu kapela na początku wiadomości.

§ 3
Postanowienia końcowe

  1. Organizator audycji "Plebiscyt Kapel Ludowych" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2014.121).

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj