REGULAMIN KONKURSU
fotograficznego organizowanego przez
Polskie Radio Rzeszów w audycji „RADIO BIWAK”
– Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie
Spółka Akcyjna

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ).

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".


§ 2
Miejsce realizacji

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs adresowany jest dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§ 3
Termin Konkursu

1. Konkurs zorganizowany zostanie od dnia 26 czerwca 2017 r. do 2 września 2017 r. w audycji Radio Biwak.

2. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie na bieżąco w każdym dniu.
3. Zwycięzca poinformowany zostanie e-mailowo lub telefonicznie o wygranej.

§ 4
Cele Konkursów

1. Celem Konkursu jest zachęcenie słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów do odwiedzenia Radia podczas Dnia Otwartego, zrobienie zdjęcia oraz przesłanie go do konkursu. Zdjęcia mogą być o dowolnej tematyce jednak związanej z radiem.

§ 5
Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.

3. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.

5. W Konkursach nie mogą brać udział pracownicy Organizatora a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny

1. Codziennie w audycji Radio Biwak prowadzący informuje o konkursie fotograficznym podając temat konkursu.
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie zdjęcia w wiadomości na profil radiowego Facebooka. Zdjęcie musi być w formacie JPG.
3. Zdjęcia mogą przesłać tylko ich autorzy.
4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora, na profilu facebook, oraz innych platformach elektronicznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji przesłanych prac podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach Organizatora.
5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

1.Wszystkie zdjęcia nadsyłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. W skład Jury wchodzą : prowadzący audycję, realizator oraz pomocnik wydawcy.
2. Jury codziennie pod koniec audycji dokonuje oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury codziennie wybiera najciekawszą pracę -zdjęcie, które nagrodza zestawem gadżetów Polskiego Radia Rzeszów.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 8
Odbiór nagród

1. Nagrodą dnia za zdjęcie jest zestaw gadżetów Polskiego Radia Rzeszów.
2. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
3. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Organizator może przyznać nagrodę osobie , która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
4. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagrody są do odbioru w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.

4. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj