§1
Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem audycji "Podkarpacka Scena Przebojów" jest "Polskie Radio Rzeszów" S.A., 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144370, kapitał zakładowy 693.100 zł, NIP 813-00-14-447, zwane dalej Organizatorem.
  2. Głosującym online jest każda osoba, która w czasie trwania akcji odda swój głos poprzez zaznaczenie wybranych wykonawców i ich utworów.
  3. Oddanie głosu online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska na antenie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.
  4. Każdy z Uczestników może głosować raz dziennie na trzech wybranych wykonawców.
  5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl

§2
Zasady głosowania

  1. Każdy ze słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów może głosować online na stronie www.radio.rzeszow.pl w zakładce "Podkarpacka Scena przebojów" poprzez wybranie trzech konkretnych utworów, na które oddawany jest głos i kliknięcie w przycisk „Głosuj”.

§3
Postanowienia końcowe

  1. Organizator audycji "Podkarpacka Scena Przebojów" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj