§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem"
 2. Konkurs trwa od 23.04.2020 r. do 11.05.2020 r., do godziny 12.00 z zastrzeżeniem, że prace można wysyłać od 23.04.2020 r. do dnia 02.05.2020 r do godz. 23.59.
 3. Miejscem Konkursu jest terytorium Polski.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook . Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.
 5. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym (zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – za zgodą opiekunów prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptację niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Konkursu na antenie Polskiego Radia Rzeszów oraz profilu facebooku Organizatora. Opiekun prawny przesyłający zdjęcie pracy dziecka oraz jego dane wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (oraz swoich danych osobowych), do celów realizacji niniejszego Konkursu.
 8. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.)
 9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.radio.rzeszow.pl

§2
Cele

 1. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do wykonania pracy plastycznej tematycznie kojarzącej się dziecku z Radiem oraz krótki (maksymalnie kilkuzdaniowy opis pracy: co przedstawia rysunek i jaki ma związek z radiem).
 2. Celem konkursu jest również rozwijanie wyobraźni u dzieci, umiejętności plastycznych oraz zaprezentowanie wyobrażeń dzieci o postrzeganiu Radia.

§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie i nagradzania

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej przez dziecko na temat związany z Radiem pt. „RADIO OCZAMI DZIECKA”, czyli jak dzieci postrzegają Radio, z czym im się kojarzy, czy z przedmiotami, osobami, muzyką itp. Następnie zrobienie zdjęcia przez opiekuna ( w dobrej jakości ) i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z imieniem, nazwiskiem ,wiekiem dziecka oraz krótkim opisem.
 2. Konkurs zorganizowany zostanie w dniach od 23.04.2020 r do 11.05.2020r. i składał będzie się z następujących etapów;
  • pierwszy etap, czyli nadsyłanie prac od 23.04.2020 r. do 02.05.2020 r. do godz. 23.59.
  • W dniu 03.05.2020 r. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac wybierze najciekawszą( najciekawsze) i nagrodzi autora pracy.
  • Drugi etap to opublikowanie w dniu 03.05.2020 r na profilu Facebook Organizatora nadesłanych prace i od momentu opublikowania rozpocznie się głosowanie na najładniejszą, najciekawszą (zdaniem głosujących) pracę.
   Głosowanie odbywać będzie się na Facebooku za pomocą kliknięcia pod daną pracą „lubię to”. Głosowanie potrwa do 11.05.2020 r. do godz. 12:00
 3. Jedną nagrodę przyzna Komisja konkursowa (rozstrzygnięcie w dniu 03.05.2020r.), a druga otrzyma autor pracy, która otrzyma najwięcej polubień „Lubię to” na profilu Facebook Organizatora.
 4. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym (zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Aby praca została wzięta pod uwagę Komisji konkursowej opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do wykonania zdjęcia pracy dziecka oraz przesłania go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu należy podać imię dziecka oraz wiek, krótki opis co przedstawia rysunek i dlaczego kojarzy się dziecku z radiem . W konkursie dane dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
 5. Przesłanie pracy na wskazany adres jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji zdjęcia, które narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu rysunków, które:
  • są obraźliwe;
  • nawołują do agresji;
  • obrażają osoby trzecie;
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich;
  • propagują używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających;
  • propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
  • zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
  • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
  • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

§4
Zasady przyznawania nagród i nagrody

 1. O przyznaniu nagród zdecyduje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja konkursowa oraz osoby glosujące (na profilu facebook Organizatora), które przyznają drugą nagrodę. Komisja konkursowa przyzna nagrody z podziałem na dwie kategorie wiekowe (prace dzieci do 8 roku życia oraz od 9 do 14 roku życia). W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną dwie prace. Komisja Konkursowa przewiduje możliwość przyznania wyróżnień lub nagrody specjalnej.
 2. Oprócz nagrody przyznanej przez Komisję Konkursową kolejną nagrodę otrzyma autor pracy, która w głosowaniu na profilu facebook Organizatora (głosownie od dnia 3.05.2020 r. do 11.05.2020 r. do godziny 12.00 ) otrzyma najwięcej polubieni („lubie to”). W głosowaniu facebookowym, nie ma podziałów na grupy wiekowe.
 3. Sponsorem nagród jest Organizator.
 4. Nagrodami są: Hulajnogi (nagrody główne), gra monopoly edycja Rzeszów, oraz gadżety Polskiego Radia Rzeszów. Nagrody zostaną przesłane na adres podany przez opiekuna prawnego dziecka. O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa.

§5
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Polskiego Radi Rzeszów pisemnie, na adres: ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Polskiego Radia Rzeszów po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Polskiego Radia Rzeszów .O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. Decyzja Zarządu Polskiego Radia Rzeszów jest ostateczna.

§6
Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Polskie Radio Rzeszów S.A.
 2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
 3. Dane osobowe wymagane w Konkursie będą udostępnianie pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
  1. zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
  2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a, c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
 6. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
 8. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
 9. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio Rzeszów, ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7
Prawa autorski

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  2. publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. publiczne wystawianie Utworu,
  4. zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku Polskiego Radia Rzeszów, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj