Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2016, poz. 471 z późn. zm. ).

§1
Organizator

Organizatorem Akcji jest "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem", wraz z Samorządem Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

§2
Miejsce realizacji

Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości Akcji.

Akcja adresowana jest dla słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§3
Termin

Akcja realizowana jest na antenie Polskiego Radia Rzeszów od 30 marca 2020 r. do odwołania.

§4
Cele

Celem Akcji jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym.

§5
Uczestnicy

Uczestnikami Akcji mogą być uczniowie, którzy są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.

Osoby niepełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji, o ile uzyskają zgodę na udział w Akcji od swojego przedstawiciela ustawowego.

Uczestnicy Akcji zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl

§6
Uczestnictwo w akcji, zasady

Akcja polega na nadsyłaniu autorskich nagrań audio nie przekraczających 20 minut, prezentujących autorską interpretację tekstów dostępnych na stronie www.radio.rzeszow.pl.

lub

na nadesłaniu autorskich nagrań audio nie przekraczających 20 minut prezentujących własne teksty mające charakter słuchowiska.

Autor wyraża zgodę aby materiały opisane w § 6 ust.1, mogły być wykorzystane w całości lub fragmentach, a także mogą być montowane przez realizatorów Radia.

Radio ma prawo do emisji wybranych materiałów na antenie.

Zgłaszając utwór do niniejszej akcji właściciel praw autorskich pozwala na ingerencję w treść utworu niezbędną do przygotowania jej do emisji na antenie. Utwory mogą być wykorzystane w całości lub fragmentach.

Pliki audio należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeżeli nie przekraczają rozmiaru 50MB. W przypadku większych plików należy wykorzystać darmowy serwis do przesyłania danych podając ww. adres jako miejsce pobrania plików.

Email musi zawierać:

 • Imię i Nazwisko uczestnika, Imię i Nazwisko opiekuna prawnego, szkołę i klasę do której uczęszcza uczestnik
 • udzielenie nieodpłatnej licencji do przesłanego nagrania na emisję na antenie Organizatora. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na licencję oraz na przetwarzanie danych osobowych udziela przedstawiciel ustawowy.
  Treść oświadczenia:
  „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem niniejszej akcji, zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuję je w całości. Ponadto udzielam Polskiemu Radiu Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie Spółce Akcyjnej licencji niewyłącznej i nieograniczonej do nagrania przesłanego w niniejszym mailu.”
  Wiadomość bez oświadczenie nie zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w Akcji.

Przystępując do niniejszej akcji uczestnik bądź jego pełnoletni opiekun, przekazuje nieodpłatnie, na rzecz Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S. A., licencję niewyłączną, nieograniczoną czasowo ani terytorialnie, do utworu opisanego w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie audialne i wizualne, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym przez wykonawców wskazanych przez zamawiającego;
 2. zwielokrotnianie utrwaleń audialnych i wizualnych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu czy formatu, w tym przez wykonawców wskazanych przez zamawiającego;
 3. wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, najem, dzierżawa, użyczenie (elektroniczne udostępnianie na zamówienie) egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b), nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej, przy pomocy środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu;
 4. transmisja i retransmisja przewodowa albo bezprzewodowa przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
 5. publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit a) i b):
 6. wprowadzanie do pamięci komputera, sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeby eksploatacji, o której mowa w niniejszym punkcie umowy;
 7. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
 8. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, w tym jego działalności gospodarczej i pedagogicznej.
 9. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
 10. wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym reklamowych i promocyjnych;
 11. publiczne udostępnianie na stronie internetowej Zamawiającego zapisu cyfrowego wykonania określonego w lit. a) i b), w sposób umożliwiający odbiorcom jego odsłuchanie, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w zakresie własnego użytku osobistego.
 12. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max;
 13. umieszczanie wykonań opisanych w lit. a) i b) w archiwum nagrań.

Uczestnik przenosi na Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnię regionalną w Rzeszowie S.A., uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

§7
Postanowienia końcowe

Szczegółowy sposób realizacji Akcji określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące Akcji rozstrzyga Organizator.

Przystępując do Akcji uczestnik wyraża zgodę na zasady Akcji określone w regulaminie.

Uczestnicy Akcji przystępując do udziału w Akcji i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Akcji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w akcji, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych akcji mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj