Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2019, poz. 847).

§ 1
Organizator


Organizatorem Konkursu jest „Polskie Radio Rzeszów” - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Organizatora, do którego Organizator posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości konkursu.
 2. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§ 3
Termin Konkursu

 1. Konkurs realizowany jest na antenie Polskiego Radia Rzeszów od 03.08.2019 r. do 10.08.2019 r.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10.08.2019 w audycji Radio Biwak.

§ 4
Cele Konkursów

Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym.

§ 5
Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania lub słuchające Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród.

Konkurs polega na wysłaniu smsa pod numer 72 601 (koszt dwa złote plus VAT) ze słowem KONKURS oraz krótkim opisem swoich najciekawszych wakacji z obligatoryjnym użyciem słów DROGA, BIWAK i RADIO. Smsy przyjmujemy do 09.08.2019.

10.08.2019 w audycji Radio Biwak twórca najciekawszego zdaniem Jury pod kątem oryginalności opisu weźmie udział w finale polegającym na poprawnym odpowiedzeniu na zadanie na antenie pytanie dotyczące obcojęzycznych przysłów. Przy braku poprawnej odpowiedzi finalistą zostaje twórca kolejnego najciekawszego opisu, który także musi poprawnie odpowiedzieć na zadane na antenie pytanie.

Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przeczytanie ich opisu na antenie Organizatora w związku z realizacją konkursu.

§ 7
Nagrody i odbiór nagród

 1. Nagrodą w konkursie jest wycieczka o wartości 2590 zł brutto, do wykorzystania do 20 kwietnia 2020.
 2. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 2000 zł jej odbiór  jest   możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.  
 3. Nagrodę możę odebrać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora/Organizatora konkursu
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, w celu przekazania do podmiotu realizującego wycieczkę dla prawidłowego jej zrealizowania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj