§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu dla Młodych Dziennikarzy im. Rafała Potockiego "Na szlaku", zwanego dalej Konkursem jest "Polskie Radio Rzeszów" S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, zwane dalej Organizatorem.
 2. Przedmiotem Konkursu są krótkie formy radiowe - minireportaż (wielogłos wzbogacony efektami dźwiękowymi) i wywiad (rozmowa z ciekawą osobą), czas: do 10 minut, format: mp3 lub wav - poświęcone tematyce ekologii, kultury, ciekawym ludziom i miejscom zlokalizowanym na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczad, Roztocza, Puszczy Sandomierskiej i Rzeszowa, zwane dalej Pracami Konkursowymi. Były to miejsca i zagadnienia szczególnie bliskie naszemu koledze zmarłemu w 2018 roku dziennikarzowi "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. Rafałowi Potockiemu.
 3. Konkurs rozpoczyna się 28.05.2019 roku i trwa do 29.06.2019 roku - do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Zgłoszenie do konkursu wraz z Pracami Konkursowymi można przysyłać do dnia 17.06.2019 roku: do Sekretariatu Organizatora do godziny 15:00 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny 24:00 - decyduje data i godzina wpłynięcia zgłoszenia.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich posiadających obywatelstwo polskie.
 2. Tematyka Prac Konkursowych musi być związana z Przedmiotem Konkursu wskazanym w § 1 ust. 2. Prace Konkursowe odbiegające od tego tematu nie będą oceniane przez Jury.
 3. Prace Konkursowe muszą posiadać cechy gatunkowe krótkiej formy radiowej wskazanej w § 1 ust. 2 Regulaminu. Prace niespełniające tego wymogu nie będą oceniane przez Jury.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w określonym w Regulaminie terminie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub "Polskie Radio Rzeszów" S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów z dopiskiem Konkurs "Na szlaku" zgłoszenia zawierającego:
  1. dwie niepublikowane wcześniej krótkie formy radiowe,
  2. formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do Pracy Konkursowej, formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik 1 do Regulaminu Konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie, zgodę i oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
   Jeżeli uczestnik konkursu zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie na w/w adres e-mail do zgłoszenia należy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 5. Prace Konkursowe muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika Konkursu, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
 6. Zgłoszenie reportażu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych treści i że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także najbliższej rodziny członków Jury. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 8. Prace Konkursowe nadesłane po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 11. Uczestnik Konkursu, który nie spełnił warunków uczestnictwa w Konkursie zostanie o tym fakcie poinformowany przez Organizatora niezwłocznie po określeniu przyczyn dyskwalifikacji. Jeśli będzie to możliwe otrzyma szansę poprawienia / uzupełnienia swojego zgłoszenia, tak by spełniło warunki uczestnictwa i wzięło udział w Konkursie w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

§ 3
KRYTERIA KONKURSU I NAGRODY

 1. Prace Konkursowe są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzą osoby posiadające kwalifikacje w dziedzinie twórczości radiowej oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, z którymi współpracował Rafał Potocki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wstępnej oceny Prac Konkursowych pod względem formalnym i nieprzekazania pod ocenę Jury Prac Konkursowych niespełniających wymogów określonych w Regulaminie.
 4. Głównym kryterium ocen Jury są:
  • warsztat dziennikarski,
  • wartość artystyczna,
  • zgodność gatunkowa z krótką formą radiową,
  • niebanalna interpretacja tematu,
  • poprawność językowa,
  • zgodność z tematem konkursu.
 5. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 6. Nagrodami w Konkursie są: nagrody pieniężne
  1. I miejsce - 1000 złotych,
  2. II miejsce - 500 złotych,
  3. III miejsce - 300 złotych).
   Ponadto nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wyemitowane na antenie Organizatora, oraz zamieszczone na jego stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl a także stronach internetowych organizatorów Koncertu "Spotkajmy się w pół drogi - koncert pamięci Rafała Potockiego": Fundacji Artystycznej Rozsypaniec https://fundacjarozsypaniec.org, Stowarzyszenia Folkowisko http://folkowisko.gorajec.info oraz Fundacji Q http://www.fundacjaq.pl, laureaci Konkursu wezmą udział w warsztatach dziennikarskich w siedzibie Organizatora oraz współpoprowadzą audycję dla młodzieży "Świat Młodych".
 7. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzcy konkursu oraz prawo do innego podziału nagród.
 8. Przekazanie nagrody nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.06.2019 podczas Koncertu "Spotkajmy się w pół drogi - koncert pamięci Rafała Potockiego" w Rzeszowie transmitowanego na antenie Organizatora oraz za pośrednictwem jego strony internetowej www.radio.rzeszow.pl a także stron internetowych Organizatorów Koncertu: "Spotkajmy się w pół drogi - koncert pamięci Rafała Potockiego":
  Fundacji Artystycznej Rozsypaniec https://fundacjarozsypaniec.org, Stowarzyszenia Folkowisko http://folkowisko.gorajec.info oraz Fundacji Q http://www.fundacjaq.pl.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (z prawem do udzielenie sublicencji) na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie audio-wideo jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  2. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu czy formatu;
  3. wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, dzierżawa, najem, użyczenie (elektroniczne udostępnianie na zamówienie) egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b);
  4. nadawanie za pomocą fonii i wizji przewodowej i bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu;
  5. retransmisja przewodowa albo bezprzewodowa przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
  6. publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b);
  7. wprowadzanie do pamięci komputera sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa w tym punkcie umowy;
  8. utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, jednakże tylko dla celów związanych z realizacją utworu i jego wykorzystaniem, o którym mowa w niniejszym tekście i jedynie w zakresie uzasadnionym takimi celami;
  9. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji, publikacji oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalenie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z lit. c),
  10. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
  11. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  12. publiczne udostępnienie na stronie internetowej Organizatora zapisu cyfrowego audycji w sposób umożliwiający odbiorcom jego odsłuchanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w zakresie własnego użytku osobistego,
  13. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max,
  14. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
  15. umieszczenie w archiwum nagrań.
 3. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników w przypadku ewentualnej wygranej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora oraz podmioty wymienione w § 3 ust. 9.

§ 5
DANE OSOBOWE

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - "Polskie Radio Rzeszów" S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów. W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych uczestnik Konkursu może zadzwonić na numer 17 87 50 500 lub napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na antenie i stronie internetowej Organizatora oraz stronach internetowych organizatorów Koncertu "Spotkajmy się w pół drogi - koncert pamięci Rafała Potockiego": Fundacji Artystycznej Rozsypaniec, Stowarzyszenia Folkowisko oraz Fundacji Q, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, klasa i szkoła do której uczęszcza) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Organizator może przekazać te dane osobowe laureatów konkursu organizatorom Koncertu "Spotkajmy się w pół drogi - koncert pamięci Rafała Potockiego": Fundacji Artystycznej Rozsypaniec, Stowarzyszeniu Folkowisko oraz Fundacji Q celem opublikowania nagrodzonych prac konkursowych na stronach internetowych tych podmiotów.
 5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator mają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres jednego roku od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 9. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku  o grach hazardowych (Dz.U. t.j. z 2018, poz. 165).
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj