I. Część ogólna

 1. Organizatorem Plebiscytu jest:
  Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. adres: 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 3
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla słuchaczy programu Polskiego Radia Rzeszów głosujących na przedstawiane na jego antenie i na stronie www.radio.rzeszow.pl poszczególne propozycje płytowe.
 3. W plebiscycie mogą brać udział materiały muzyczne bez względu na gatunek muzyki na nich zawarty.
 4. W plebiscycie biorą udział materiały muzyczne wykonawców z terenu Podkarpacia wydane zarówno w oficjalnym obiegu jak i w sposób własny w okresie od 01.01. - 31.12.2018 r.
 5. Termin nadsyłania materiałów muzycznych mija 10 stycznia 2019 r. Płyty CD można dostarczać osobiście do siedziby Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3 (redakcja muzyczna) lub przesłać pocztą z dopiskiem "WERBEL 2018" z podpisanym regulaminem.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy w współpracownicy Organizatora, członkowie uch rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

II. Zasady plebiscytu

 1. Na podstawie nadesłanych do redakcji płyt, jury wybiera zwycięzcę Plebiscytu "Werbel - 2018"oraz 10 płyt, kandydatów do Nagrody Publiczności.
 2. Kandydatami do statuetki "Werbel - 2018" zostają, wykonawcy, którzy w 2018 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym.
 3. Kandydatami do Nagrody Publiczności zostają wykonawcy, którzy w 2018 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym. Warunkiem przystąpienia do konkursu "Nagroda Publiczności" jest przedstawienie płyty w trybie ust. 1.
 4. Każdemu kandydatowi "Nagrody Publiczności" przypisany zostaje numer, którym trzeba będzie posługiwać się przy głosowaniu SMS-owym.
 5. Nominacje zostaną ogłoszone na antenie Polskiego Radia Rzeszów w dn. 14.01.2019 r. w paśmie programowym 12.00 - 15.00 oraz na www.radio.rzeszow.pl
 6. Finał plebiscytu odbędzie się 22.02.2019 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie
 7. Głosowanie SMS-owe na Nagrodę Publiczności trwa od 14.01.2019 r. godz. 12.00 do 17.02.2019r. do godz.23.59
 8. Przebieg głosowania SMS-owego będzie w czasie rzeczywistym publikowany na stronie www.radio.rzeszow.pl
 9. Aby wziąć udział w głosowaniu należy za pośrednictwem wiadomości SMS wskazać kandydata do Nagrody Publiczności. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego wykonawcę, w przeciwnym wypadku SMS zostanie rozpoznany jako nieważny.
 10. Każdy głosujący w plebiscycie może wysłać z jednego numeru jeden SMS dziennie .
 11. Głosowanie za pomocą SMS jest dostępne dla abonentów wszystkich sieci. Odbywa się ono poprzez wysłanie na wskazany numer wiadomości SMS (opłata 1 zł/1,23 zł VAT).
 12. Nominacje oraz statuetkę "Werbel - 2018" przyznaje Jury w składzie:
  • Maciej Gnatowski - przewodniczący
  • Adam Głaczyński - członek
  • Jerzy Szlachta - członek
  • Janusz Jaracz - członek
 13. SMS-y wysłane z Internetu nie biorą działu w Plebiscycie.
 14. Zwycięzcy Plebiscytu:
  Statuetkę "Werbel - 2018" oraz nagrodę w postaci 20 godzin nieodpłatnego wynajmu studia nagrań Radia Rzeszów wraz z realizatorem dźwięku oraz 2 000 zł( dwa tysiące złotych) otrzymuje wykonawca wybrany w głosowaniu jawnym przez Jury.
  Zwycięzcą Nagrody Publiczności zostaje wykonawca, na którego płytę oddano największą liczbę SMSów i on otrzyma nagrodę w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
 15. Postanowienia końcowe. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu głosowania w Plebiscycie za pośrednictwem SMS-ów, należy przesyłać w okresie 3 dni od momentu zakończenia Plebiscytu na adres: Polskie Radio Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3.
 16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu SMS-owego, wynikające z funkcjonowania sieci komórkowych, jak również za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług.
 17. Zwycięzca plebiscytu "Werbel 2018" a także zwycięzca nagrody publiczności zobowiązują się do bezpłatnego występu podczas finału 22.02.2019 r.
 18. Organizator zobowiąże się za wyżej opisany koncert do przeprowadzenia promocji zwycięskiego albumu na podstawie odrębnie sporządzonej umowy.
 19. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie dwóch utworów z konkursowej płyty w promocyjnych wydawnictwach POLSKIEGO RADIA RZESZÓW
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie plebiscytu.
 21. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
 22. Przystępując do Konkursu uczestnik lub uczestnicy (zespół) wyrażają zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 23. Uczestnicy Konkursu przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
 24. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zmianami).
 25. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym regulaminie jest "Polskie Radio Rzeszów" S.A., które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj